24 thg 2, 2012

One Way Links - liên kết một chiều là gì?

One way links: là liên kết một chiều từ Website A đến Website B. khác với liên kết hai chiều Reciprocal Link 

Link một chiều.
Liên kết một chiều tốt hơn liên kết hai chiều không?
Điều này không cần thiết. Nếu chỉ dựa vào lượng người xem trang web để mua hàng thì liên kết hai chiều tốt hơn vì làm tăng tính phổ biến của web.Nhưng trong SEO thì liên kết một chiều tốt hơn.
Chức năng của One way Link:
  • Inbound one-way link làm gia tăng giá trị của sự phổ biến liên kết
  • Giá trị của sự phổ biến không phải là con số duy nhất cho toàn bộ website.
  • Mỗi trang web đều có một giá trị phổ biến liên kết riêng biệt
Kỹ thuật xây dựng inbound link, One-way Link:
  • Phân phối nội dung Submit đến Article/Thông cáo báo chí
  • Submit đến các trang thư mục
  • Tìm đối tác liên kết
  • Nghiên cứu đối thủ